PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van Stichting Culturele Activiteiten op Schouwen-Duiveland (CASD)

De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73363359.

Als bestuurslid of commissielid deelt u, bewust of onbewust een aantal persoonsgegevens met ons. Wij stellen ons ten doel, zorgvuldig met deze persoonsgegevens om te gaan. Derhalve zetten wij in deze verklaring uiteen op welke wijze wij met deze gegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Mochten er aangaande dit bericht vragen zijn dan verzoeken wij u deze per mail te stellen aan het secretariaat: secretaris@CASD.nl

Persoonsgegevens

De door de CASD opgeslagen gegevens zijn de volgende:

  1. Naam, adres en woonplaatsgegevens
  2. Geboortedatum
  3. Telefoonnummer(s)
  4. E-mailadres(sen)

Verantwoording persoonsgegevens

Het bestuur van de CASD, is het verantwoordelijke lichaam dat de gegevens verwerkt. Door het bestuur worden de doeleinden en middelen aangaande de verwerking zelf bepaald. Verder is het zittende bestuur verantwoordelijk voor het naleven van de vereisten die de wet hieraan stelt. Het secretariaat van de CASD, controleert en bewaakt de afgesproken procedures.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens

De volgende doelen zijn van toepassing bij het gebruik van uw gegevens:

  1. Het uitvoeren van de administratie
  2. Het toezenden van informatie omtrent de CASD,
  3. Het toezenden van notulen, portefeuille en andere data voor de vergaderingen.
  4. Het informeren omtrent wijzigingen binnen de CASD,
  5. Het, op verzoek en na toestemming, doorgeven van gegevens aan derden na overleg.

Persoonsgegevens beveiliging

Bescherming van uw gegevens wordt door de CASD, serieus genomen. Inzake deze bescherming neemt CASD, passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.

Voor iedereen die binnen CASD, inzage en toegang heeft tot deze gegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden, zonder uw toestemming, uitsluitend aan derden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschap. In dergelijke gevallen worden uitsluitend de daarvoor benodigde gegevens verstrekt. In al deze gevallen worden de gegevens alleen verstrekt indien de vragende partij ook beschikt over een privacyverklaring.

Opslag van persoonsgegevens

Te allen tijde heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Tijdens uw lidmaatschap van CASD, worden uw gegevens bewaard en onderhouden. Na opzegging worden uw gegevens in een archief opgeslagen welk uitsluitend wordt gebruikt als naslagwerk. Op uw schriftelijke verzoek kunnen en zullen deze gegevens definitief uit het archief worden verwijderd. Dit betreft dan zowel “papieren” als digitale gegevens.

Wijziging van het privacy beleid

De CASD past haar privacy beleid, indien nodig, van tijd tot tijd aan. Op het secretariaat vindt u steeds de meest recente versie hiervan. Indien gewenst kunt u dit opvragen of raadplegen. Mochten er inzake de privacywetgeving of het privacy beleid belangrijke wijzigingen voordoen dan zullen wij u tijdig informeren.

Zierikzee, 15 juli 2020